Zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie FERROTOUR a.s.

Zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie FERROTOUR a.s. (ďalej len všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou FERROTOUR, a.s. Všeobecné podmienky cestovnej kancelárie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú FERROTOUR a.s. so sídlom vstupný areál US Steel, 04454 Košice (ďalej len CK) uzatvára s objednávateľom zájazdu.

I. ZMLUVNÝ VZŤAH

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: Cestovná kancelária FERROTOUR a.s., ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov a objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 
 2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK. 
 3.  V prípade, že zákazník nedodrží jemu určený termín a čas platnosti predbežnej rezervácie, je CK oprávnená predať zájazd ďalšiemu záujemcovi. Povinnosť záväznej rezervácie – zaknihovania zájazdu objednanej služby v prospech zákazníka zo strany CK vzniká okamihom riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o zájazde, vyhlásením, že je zákazník plne oboznámený s týmito Všeobecnými podmienkami a vyhlásením, že s nimi súhlasí a zaplatením min. 30 % zálohy z ceny zájazdu. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
 4. Objednávateľ potvrdzuje svojim podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas na poskytnutie a spracovanie jeho osobných  údajov, ako aj údajov  všetkých účastníkov zájazdu uvedených na zmluve. CK tieto osobné údaje spracováva výlučne v súlade s platnou legislatívou (zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení). CK osobné údaje spracováva pre realizáciu zájazdov, archiváciu, priamy marketing CK, pre svojich dodávateľov služieb (vrátane cezhraničného toku) a poisťovaciu spoločnosť. Objednávateľ súhlasí, aby CK spracovávala  osobné údaje v automatizovanom informačnom systéme. Poskytnuté údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené a spracovávané len oprávnenými osobami, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obchodnom pomere s CK, alebo sprostredkovateľom CK, ako aj oprávneným osobám dodávateľov služieb CK (vrátane cezhraničného toku), a to najmä za účelom ponuky a poskytovania služieb pre CK a jeho marketingových aktivít. Tento súhlas sa vzťahuje na všetkých spracovateľov týchto údajov, poštu a doručovacie spoločnosti. Súhlas sa týka údajov titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo. Objednávateľ čestne vyhlasuje, že pred  podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu on, ako aj všetci účastníci zájazdu, ktorí osobné údaje na základe ich súhlasu CK poskytol, boli oboznámení a poučení o svojich zákonných právach a podmienkach spracovania svojich osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. v platnom znení.

II. CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenou za služby sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Z CK poskytovaných zliav má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené inak. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ sám pred uzatvorením zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne. 
 2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. čerpania služieb. 
 3. Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením si ostatných podmienok poskytnutia služieb. 
 4. CK má právo požadovať pri prijímaní záväznej objednávky zaplatenie zálohy v minimálnej výške 30% ceny všetkých objednaných služieb (okrem poistenia, ktoré musí byť zaplatené v plnej výške). Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. 
 5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny objednaných služieb. 
 6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet (on-line alebo offline), bankovým prevodom, internetbankingom alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, resp. k jej voľnej dispozícii. 
 7. V prípade nezaplatenia ceny za objednané služby v stanovených lehotách je CK oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku. 
 8. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na zájazd, resp. začiatkom čerpania služieb v týchto prípadoch: 
  1. zvýšenie dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
  2. zvýšenie platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskové, cestné, prístavné a iné poplatky, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
  3. zmeny kurzu EUR oproti ostatným cudzím menám nakupovaných služieb, ak tento bol použitý na určenie ceny zájazdu. K zvýšeniu môže dôjsť v prípade, ak sa kurz EUR zmení v priemere o viac ako 5%, v prípade, že k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu. Pre určenie cien zájazdov bol použitý kurz EUR k ostatným cudzím menám podľa oficiálneho kurzovného lístka ECB zo dňa 31. 10. 2014. 
 9. Ceny leteniek boli kalkulované na základe referenčnej ceny paliva 650 – 850 USD/MT. V súvislosti s nárastom cien palív, môže byť v priebehu sezóny účtovaný palivový príplatok. Výška palivového príplatku/preplatku sa odvíja od aktuálnej ceny leteckého paliva na svetových trhoch obchodovateľného podľa FOB Rotterdam. V takom prípade je CK v zmysle bodu 8 týchto zmluvných podmienok oprávnená zmeniť ceny leteckých zájazdov nasledovne: 
  cena leteckého paliva Albánsko, Bulharsko, Korfu Kréta, Turecko
  400 - 650 USD/MT -20 EUR -25 EUR
  651 - 850 USD/MT 0 EUR 0 EUR
  851 - 1100 USD/MT  +20 EUR +25 EUR
 10. V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre neho aj individuálne cestovné poistenie vrátane poistenia storna služieb pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy v prípade nehody alebo ochorenia. 

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

 1. K základným právam objednávateľa patrí najmä: 
 2. Objednávateľ má povinnosť: 
 3. K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb ďalej patrí: 
  1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  2. právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  3. právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
  4. právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VI. týchto Všeobecných podmienok,
  5. právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenia v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok a v súlade s reklamačným poriadkom CK,právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe, pokiaľ nie sú obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu, alebo na webovej stránke www.ferrotour.sk, najmä:
 4. ďalšie platby za služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu, 
 5. ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, 
 6. všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb (napr. voucher na hotelové ubytovanie a pod.),
 7. kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu CK v zahraničí, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu v rámci svojej kompetencie. Tieto písomné podrobné informácie 
 8. pokyny na zájazd posiela CK poštou alebo e-mailom len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. V prípade, že 7 dní pred odchodom objednávateľ ešte pokyny na zájazd nemá, je povinný bezodkladne o tom informovať cestovnú kanceláriu, aby zabezpečila nápravu. Ak objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neoznámi cestovnej kancelárii, že neobdržal pokyny na zájazd, CK FERROTOUR má za to, že objednávateľ pokyny na zájazd obdržal včas a úplné.
 9. právo písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

IV. POVINNOSTI A PRÁVA CK

 1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku III. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK. 
 2. CK je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu. 
 3. CK nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred dohodnutých a zaplatených služieb. 
 4. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdov, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku: 
  1. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  2. nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  3. nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti. CK je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde aj doklad, ktorý musí obsahovať informácie o povinnom zmluvnom poistení.

V. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

 1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy o zájazde (najpodstatnejšie náležitosti zmluvy) môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa sa musí oznámiť CK písomne v lehote určenej CK v návrhu zmeny zmluvy o zájazde. 
 2. CK má právo zrušiť zájazd, ak v lehote do 7 dní pred jeho začatím nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné, pretože náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady plánované. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi písomne najneskôr v lehote 7 dní pred začatím zájazdu. 
 3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 
 4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde podľa ods.1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne (najneskôr do 5 pracovných dní) objednávateľovi vrátiť. 
 5. Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. 
 6. CK má právo vykonávať operatívne zmeny, a z vážnych dôvodov (prebukovanie hotela) môže nevyhnutne ubytovať objednávateľa v inom hoteli počas celého pobytu alebo len na časť pobytu, pričom CK poskytne ubytovanie rovnakej alebo vyššej kategórie. 
 7. CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného a/ alebo časového programu z dôvodu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo mimoriadnych udalostí (generálny štrajk, neistá bezpečnostná situácia, nešťastia a iné okolnosti), ktoré CK nemohla predvídať a ovplyvniť. 
 8. Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK pokiaľ je to možné, vykoná zmenu podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 20 EUR za jednu zmenu. Ide o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb, nástupného miesta, mena a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 21 dní pred začatím zájazdu je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl.VI. týchto Všeobecných podmienok. 
 9. Prípadné zmeny a aktuálne informácie, ktoré vzniknú po termíne vydania katalógu zverejňuje CK na www.ferrotour.sk

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE

 1. CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľov, ktoré boli zmluvou dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v zmluve o zájazde písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia. 
 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím čerpania služieb: 
  1. bez udania dôvodu,
  2. ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. V. ods. 4 týchto Všeobecných podmienok,
  3. ak dôjde k porušeniu povinností CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde. Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ oznámiť písomnou
 3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinnosti CK alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. 
 4. Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy objednávateľa porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne: 
  45 a viac dní 30 EUR za každého účastníka zájazdu + poistenie 
  44-31 dní 30% z vopred stanovenej ceny + poistenie 
  30-22 dní 50% z vopred stanovenej ceny + poistenie 
  21-15 dní 75% z vopred stanovenej ceny + poistenie 
  14 a menej dní 100% z vopred stanovenej ceny + poistenie 
 5. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo z dôvodu nesplnenia povinností čl. III. ods.2 písmeno c) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny. 
 6. Vopred stanovená cena je predajná cena vrátane všetkých povinných príplatkov a objednávateľom zakúpených fakultatívnych služieb a nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CK ako aj zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb (napr. čiastku za komplexné cestovné poistenie, ktorá sa pripočítava k zmluvnej pokute v plnej výške). 
 7. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastavajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu, resp. nástupu na zájazd. 
 8. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. 

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom rozsahu a kvalite tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, má objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK. 
 2. Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento musí byť podpísaný zástupcom CK a reklamujúcim a je prílohou k reklamácii. 
 3. Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť v zákonom stanovenej lehote (do 3 mesiacov). 
 4. Za písomné uplatnenie práva sa považuje osobné doručenie reklamácie vrátane reklamačného protokolu na predajné miesto, kde bol zájazd zakúpený, resp. jeho zaslanie doporučenou zásielkou do sídla CK. 
 5. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od obdržania reklamácie. 
 6. CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, nezodpovedá však za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo v inej organizácii. 
 7. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté. 
 8. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta odletu, trasy, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letových časov pri leteckej doprave resp. trasy, typu autobusu v rovnakej kvalite a pod. ak k uvedeným vynúteným zmenám došlo bezprostredne pred zájazdom, alebo počas trvania zájazdu. V prípade horeuvedených zmien bude CK bezodkladne informovať objednávateľa. 
 9. V prípade, že dôjde k prebukovaniu ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. 
 10. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo okolností na strane objednávateľa (vis major), na základe ktorých objednávateľ úplne alebo s časti nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu resp. zľavu z ceny týchto služieb. 
 11. Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazd. 
 12. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 
 13. CK upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a možnosť jeho vzniku z technických, prevádzkových, poveternostných a iných dôvodov. CK zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku len do výšky medzinárodne platných štandardov. Pri zájazdoch leteckou a autobusovou dopravou je prvý a posledný deň určený na prepravu. 
 14. Rozsah zodpovednosti CK pri preprave cestujúcich a batožiny je limitovaný Prepravnými podmienkami pre cestujúcich, batožinu a tovar vydanými prepravnou spoločnosťou. 

VIII. CESTOVNÉ POISTENIE

 1. Zákonné poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK je zahrnuté do základnej ceny zájazdov a vzťahuje sa na každého účastníka. 
 2. CK sprostredkováva komplexné cestovné poistenie, ktoré nie je povinné a nie je zahrnuté v cene zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu a cenníku CK a presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK. 
 3. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou a CK neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku uplatňovaných nárokov z toho vzťahu. 
 4. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy je objednávateľ povinný túto skutočnosť neodkladne nahlásiť na letisku a spísať potvrdenie o strate alebo poškodení batožiny (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný na ďalšie jednanie objednávateľa a prepravcu. Výška zodpovednosti leteckej spoločnosti je obmedzená ustanoveniami Varšavskej dohody a dodatkov. 
 5. CK nezodpovedá za obsah a plnenie poistných udalostí, ak klient nemá uzatvorené cestovné poistenie prostredníctvom CK a zástupca/ delegát CK pri takýchto poistných udalostiach asistuje iba v obmedzenom rozsahu. 
 6. V prípade zrušenia zájazdu nie je možné čiastku za komplexné cestovné poistenie vrátiť objednávateľovi, nakoľko táto pokrýva náklady spojené so stornovaním zájazdu, a preto nadobúda účinnosť dňom zakúpenia zájazdu. 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch usporiadaných CK uskutočnené po 1. 12. 2014 a sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. 
 2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi v plnom rozsahu ich prijíma. 
 3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať. 
 4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k novembru 2014 a CK si vyhradzuje právo zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Aktuálne, menej podstatné zmeny a informácie sú zverejnené na www.ferrotour.sk.