Uplatňovanie zásad ochrany osobných údajov - FERROTOUR a.s.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť FERROTOUR a.s. založená a existujúca podľa slovenského  práva, so sídlom Hlavná 71, 040 01 Košice, zapísaná v Obchod. Registri Okresného súdu Košice I., vo zväzku Sa, vložka 168/V, (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Hlavná 71, 040 01 Košice, telefonický kontakt: 055/7291234, emailový kontakt:ferrotour@ferrotour.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Elena Gregová, adresa na zasielanie písomností: Hlavná 71, 040 01 Košice, telefonický kontakt: 055/7291234, emailový kontakt: egregova@ferrotour.sk

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely: plnenie zmluvy - zabezpečenie služieb CK, sprostredkovanie služieb CK, cestovné poistenie, realizácia objednaných služieb podľa želania zákazníka, zasielanie katalógov CK, zasielanie newsletterov a marketingových ponúk CK.

Kategórie dotknutých osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, rodné číslo, emailová adresa, číslo dokladu totožnosti, údaje k platbe. Dotknutá osoba / objednávateľ zájazdu získava a poskytuje osobné údaje od spolucestujúcich osôb v zmysle zákona.

Kategórie príjemcov osobných údajov:   a)osobné údaje poskytnuté priamo klientom, b) osobné údaje z iných zdrojov(web stránka, IP adresa, od iných - tretích osôb oprávnených zaobchádzať s nimi )

Prenos osobných údajov do 3. krajín: sú v prípade potreby poskytnuté na základe osobitných predpisov a zmluvných ujednaní

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

      I.        právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

     II.        právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

    III.        právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

   IV.        právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

    V.        právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,

   VI.        právo na prenosnosť osobných údajov,

  VII.        právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

 VIII.        právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.