Poistenie UNION EXTRA

Pripoistenie meškania lietadla UNION EXTRA

Z pripoistenia meškania lietadla má poistený v prípade, že lietadlo, ktorým cestuje pri ceste zo zahraničia do vlasti mešká z dôvodu mimoriadnej udalosti o viac ako 6 hodín alebo bol odlet úplne zrušený, nárok na:

úhradu nákladov za ubytovanie v mieste odletu až do odletu omeškaného lietadla alebo do odchodu náhradného hromadného dopravného prostriedku, maximálne však po dobu 5 dní, pričom maximálna výška poistného plnenia za 1 deň omeškania je 120 €

denné odškodné vo výške 30 € , maximálne však po dobu 5 dní,

úhradu nákladov na náhradnú dopravu do vlasti iným hromadným dopravným prostriedkom, maximálne však vo výške 500 €.

Zároveň sa v prípade, ak bol deň odletu lietadla posledným dňom platnosti komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov, predlžuje platnosť komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov tak, že poistenie končí návratom poisteného do vlasti, najneskôr však poistenie končí uplynutím 5-eho dňa od dohodnutého konca poistenia uvedeného v poistnej zmluve („Platnosť poistenia do:“).

Poistnou udalosťou je meškanie odletu lietadla, pokiaľ meškanie odletu trvá viac ako 6 hodín oproti plánovanému riadnemu odletu alebo zrušenie odletu lietadla, ktorým poistený cestuje zo zahraničia do vlasti z dôvodu mimoriadnej udalosti, pričom za mimoriadnu udalosť sa považuje výhradne:

štrajk s výnimkou štrajku zamestnancov leteckej spoločnosti, ktorá mala uskutočniť let a s výnimkou štrajku, ktorý bol v čase dojednania pripoistenia ohlásený alebo očakávaný,

teroristický čin,

ukončenie činnosti leteckej spoločnosti, ktorá mala uskutočniť let, z dôvodu úpadku,

živelná udalosť,

nepriaznivé poveternostné podmienky (rýchlosť a smer vetra, intenzita zrážok, dohľadnosť, oblačnosť, mechanické nečistoty v ovzduší), ak nespĺňajú v dôsledku atmosférických vplyvov požiadavky stanovené pre odlet lietadla z príslušného letiska alebo ak nevyhovujú predpísaným letiskovým prevádzkovým minimám stanoveným leteckým úradom pre príslušné letisko,

stav, kedy vzletová dráha, pristávacia dráha a rolovacie dráhy nespĺňajú v dôsledku atmosférických vplyvov požiadavky stanovené pre odlet lietadla z príslušného letiska,

výpadok rádionavigačných, komunikačných, svetelných a pristávacích zariadení v dôsledku živelnej udalosti.

Pre toto pripoistenie platia Osobitné ustanovenia pre pripoistenie meškania lietadla k poisteniu meškania hromadného dopravného prostriedku.