Poistenie UNION 2018

Cestovné poistenie od Union poisťovne vám ponúka:

UNIKÁTNE výhody

• poistenie je určené pre všetkých účastníkov zájazdov bez VEKOVÉHO OBMEDZENIA a aj pre cudzích štátnych príslušníkov
• komplexný balík poistených rizík podľa vášho výberu
• možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú činnosť
• špeciálny balík poistenia určený pre školské zájazdy, detské tábory a seniorov

a NAVIAC

• poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 250.000 €
• široký rozsah krytia poistenia storna zájazdu
• naša asistenčná spoločnosť EuroCross Assistance Czech Republic je vám k dispozícii NONSTOP: 
   - 24 hodín denne 
   - 365 dní v roku 
   - komunikácia prebieha vo vašom jazyku

S cestovným poistením od Union poisťovne máte i vy možnosť cestovať oveľa BEZPEČNEJŠIE.


PODMIENKY CESTOVNÉHO POISTENIA pre účastníkov zahraničných zájazdov

I. Poistené osoby
Poistený je každý účastník zájazdu bez obmedzenia veku, ak mu bola vystavená poistná zmluva.
Poistený môže byť aj cudzí štátny príslušník, pokiaľ je riadnym účastníkom zájazdu a miesto konania zájazdu nie je v krajine, kde je cudzí štátny príslušník prihlásený k trvalému pobytu alebo kde je cudzí štátny príslušník účastníkom verejného zdravotného poistenia.

II. Územná platnosť poistenia
Európa európske štáty a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európska časť Ruskej federácie, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.
Mimo Európy všetky krajiny sveta s výnimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Juhoafrickej republiky, Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.
Svet všetky krajiny sveta s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.

III. Riziková skupina
TURISTA osoba, ktorá nebude športovať, pohybovať sa v rizikovom prostredí, manuálne pracovať
ŠPORT osoba, ktorá bude prevádzkovať zimné športy (lyžovanie po vyznačených trasách, snowboarding po vyznačených trasách, beh na lyžiach po vyznačených trasách, jazda na boboch po vyznačených trasách, korčuľovanie na ľade, sánkovanie) alebo bude prevádzkovať rizikové športy

IV. Sadzobník poistného
Poistné je určené v závislosti od územnej platnosti poistenia, rizikovej skupiny a rozsahu poistenia (balík poistenia) na osobu a deň nasledovne:

riziková skupina TURISTA TURISTA TURISTA TURISTA ŠPORT ŠPORT
územná platnosť / balík poistenia A1 A3 A1 EXTRA A3 EXTRA A1 A3
Európa 2,50 € 3,30 € 2,90 € 3,70 € 4,50 € 5,30 €
mimo Európy 2,80 € 3,90 € 3,30 € 4,30 € 5,10 € 6,20 €
Svet 3,50 € 5,30 € 3,90 € 5,70 € 6,50 € 8,30 €

V. Rozsah poistenia pri balíkoch poistenia A1 a A3

1.   poistenie liečebných nákladov v zahraničí
      asistenčné služby v zahraničí
2.   poistenie batožiny
3.   poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
4.   úrazové poistenie
5.   poistenie storna zájazdu
      • pre balík poistenia A1 1.000 € / osoba, spolu max. 3.000 € 
      • pre balík poistenia A3 3.000 € / osoba, spolu max. 9.000 € 
6.   poistenie nevydarenej dovolenky
7.   poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu
8.   poistenie doprovodu
9.   poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
10. poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
11. poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa
12. poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla
13. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
14. poistenie oneskoreného nástupu na zájazd
15. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
EXTRA + pripoistenie meškania lietadla (viac informácií k balíku EXTRA tu)


Pre nižšie uvedené poistenia platia Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov VPPKCPUZ/0114 (ďalej len „VPPCPUZ/1116“).
 
1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí
časť B VPPCPUZ/1116

V prípade poistnej udalosti má poistený z tohto poistenia nárok, aby poisťovateľ za neho uhradil nevyhnutné liečebné náklady za:
• ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu určených na fixáciu častí tela alebo na podporu chôdze
• hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie v zahraničí vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu určených na fixáciu častí tela alebo na podporu chôdze
• prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia v zahraničí alebo prepravu poisteného zo zdravotníckeho zariadenia naspäť do ubytovacieho zariadenia
• prepravu poisteného späť do vlasti a to až do výšky 250.000 €
• náklady na ubytovanie v zdravotníckom zariadení jednej spolucestujúcej blízkej osobe, ak je v zahraničí hospitalizované dieťa vo veku do 6 rokov, v tomto prípade však najviac do výšky 35 € / noc, max. 350 €
• prepravu telesných pozostatkov do miesta pohrebu vo vlasti v prípade smrti poisteného, v tomto prípade však najviac do výšky 10.000 €
• nevyhnutné náklady na kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov a ostatných ortopedických a protetických pomôcok, v tomto prípade však najviac do výšky 100 €
• ambulantné ošetrenie zubov, avšak len v rozsahu nutného a/alebo neodkladného ošetrenia nevyhnutného na odstránenie bolesti, v tomto prípade však najviac do výšky 100 € / 1 poistná udalosť, max. však 300 € za všetky poistné udalosti počas doby poistenia

Vylúčenia z poistenia liečebných nákladov v zahraničí sú uvedené v časti B čl. 3 VPPCPUZ/1116.

2. poistenie batožiny
časť C VPPCPUZ/1116

Poistenie kryje škody, ktoré vznikli poistenému na poistených veciach poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou počas trvania poistenia.
Poistná suma (maximálna výška náhrady škody) je 1.000 €, max. však 350 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €, z toho:
• v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu je poistná suma 500 €, max. 175 € / 1 vec, pričom ide o sublimit k poistnej sume

V prípade poistenia účastníkov zahraničných zájazdov poistenie batožiny ďalej kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu cestovných dokladov (cestovný pas, občiansky preukaz alebo iný občianskemu preukazu ekvivalentný doklad vystavený na meno poisteného) v zahraničí, poistná suma je 350 €.
V prípade poistenia účastníkov zahraničných zájazdov poistenie batožiny kryje aj oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou, kedy má poistený nárok na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v zahraničí, pričom:
• v prípade, že batožina, ktorú poistený odovzdal leteckej spoločnosti pri nástupe na cestu do zahraničia, mu bola vydaná neskôr ako 24 hodín maximálne však do 48 hodín od príletu na miesto určenia je poistná suma 100 €
• v prípade, že batožina, ktorú poistený odovzdal leteckej spoločnosti pri nástupe na cestu do zahraničia, mu bola vydaná neskôr ako 48 hodín od príletu na miesto určenia je poistná suma 300 €.
Poistený sa bude podieľať na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti sumou 15 € (spoluúčasť). Spoluúčasť odpočíta poisťovateľ pri každej poistnej udalosti zo sumy poistného plnenia, ktorú má vyplatiť poistenému.

Vylúčenia z poistenia batožiny sú uvedené v časti C čl. 4 VPPCPUZ/1116.

3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
časť D VPPCPUZ/1116

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobil poistený poškodenému na zdraví, živote alebo na majetku.
Poisťovateľ kryje škody na zdraví maximálne do výšky 100.000 € a škody na majetku maximálne do výšky 35.000 €.
Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré poistený spôsobil pri výkone povolania, vedením motorového vozidla a na požičaných veciach.
V prípade poistenia účastníkov zahraničných zájazdov poisťovateľ z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu uhradí aj náklady spojené so zastupovaním poisteného advokátom alebo s pribratím súdneho znalca v zahraničí, pričom poistná suma je 2.000 € a náklady kaucie prípadne inej finančnej zábezpeky v zahraničí, pričom poistná suma je 3.000 €.

Vylúčenia z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu sú uvedené v časti D čl. 3 VPPCPUZ/1116.

4. úrazové poistenie
časť E VPPCPUZ/1116

Poistenie kryje škody:
• smrť v dôsledku úrazu do výšky 7.000 €
• trvalé následky úrazu do výšky 14.000 €.

Vylúčenia z úrazového poistenia sú uvedené v časti E čl. 8 VPPCPUZ/1116.

5. poistenie storna zájazdu
časť F VPPCPUZ/1116

Z poistenia storna zájazdu má poistený právo na úhradu stornopoplatku, príp. jeho časti, ktorý mu vyúčtuje cestovná kancelária v zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu alebo na úhradu poplatku za zmenu termínu vopred objednanej dopravy, ak táto doprava bola súčasťou ceny za zájazd, a to v prípade, že poistený stornoval zájazd z nasledovných dôvodov:
• akútna choroba poisteného alebo jeho blízkej osoby
• úraz poisteného alebo jeho blízkej osoby
• hospitalizácia poisteného alebo jeho blízkej osoby
• smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby
• akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia maloletého dieťaťa
• nedobrovoľná strata zamestnania poisteného
• živelná udalosť
• vznik škody v dôsledku vody z vodovodných zariadení
• škoda spôsobená poistenému trestným činom tretej osoby
• pri individuálnej doprave počas cesty vážna dopravná nehoda, živelná udalosť, štrajk, trestný čin tretej osoby, a to pokiaľ znemožňujú poistenému pokračovať v ceste
• oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, že v mieste pobytu, kam mal poistený vycestovať alebo že v krajine, ktorou mal prechádzať (ak nie je možné použiť náhradnú bezpečnú trasu), je zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu živelnej udalosti, vojny, občianskych nepokojov, terorizmu.

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške 80% stornopoplatku, v prípade hospitalizácie poisteného alebo jeho blízkej osoby trvajúcej viac ako 3 dni nepretržite vo výške 90% stornopoplatku, v prípade smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby 100% stornopoplatku, maximálne však:
• pre balík poistenia A1 1.000 € / osoba, spolu max. 3.000 €
• pre balík poistenia A3 3.000 € / osoba, spolu max. 9.000 €

Vylúčenia z poistenia storna zájazdu sú uvedené v časti F čl. 3 VPPCPUZ/1116.

6. poistenie nevydarenej dovolenky
časť G, ods. I. VPPCPUZ/1116

Z poistenia nevydarenej dovolenky poskytne poisťovateľ odškodné:
• poistenému vo výške 20 € za každý deň hospitalizácie
• jednej blízkej spoluprihlásenej osobe vo výške 10 € za každý deň hospitalizácie poisteného a to v prípade, ak bol poistený počas trvania zájazdu hospitalizovaný dlhšie ako 3 dni.

Vylúčenia z poistenia nevydarenej dovolenky sú uvedené v časti G, ods. I, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

7. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu
časť G, ods. II. VPPCPUZ/1116

Ak bol poistený v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu prepravovaný zo zahraničia iným ako pôvodne predpokladaným dopravným prostriedkom skôr ako sa skončil zájazd, poisťovateľ uhradí blízkym osobám, ktoré boli spolu s ním prihlásené na zájazd, zvýšené náklady na ich dopravenie do vlasti, ak sa nemohli vrátiť pôvodne predpokladaným dopravným prostriedkom, a to až do výšky 450 € / osoba, spolu max. 2.000 €.

Vylúčenia z poistenia zvýšených nákladov na spätnú prepravu sú uvedené v časti G, ods. II, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

8. poistenie doprovodu
časť G, ods. III. VPPCPUZ/1116

Ak v dôsledku hospitalizácie alebo úmrtia poisteného zostalo v zahraničí bez dozoru dospelej osoby dieťa do 15 rokov, poisťovateľ uhradí nevyhnutné náklady na vycestovanie (cestu tam a späť) jednej dospelej osobe, ktorá dieťa doprevadí do miesta bydliska, pričom poisťovateľ uhradí aj náklady na cestu späť do miesta bydliska pre doprevádzané dieťa, ak nebolo možné využiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok, a to až do výšky 1.500 €.

Vylúčenia z poistenia doprovodu sú uvedené v časti G, ods. III, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
časť G, ods. IV. VPPCPUZ/1116

Ak počas zájazdu došlo k úmrtiu poisteného, alebo ak sa poistený vrátil zo zájazdu pred jeho plánovaným ukončením z dôvodu jeho akútnej choroby, úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu alebo že poistenému počas zájazdu zomrela blízka osoba, alebo že počas zájazdu blízka osoba poisteného, ktorá nevycestovala s poisteným, bola hospitalizovaná v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu ohrozujúceho jej život, alebo že počas zájazdu nastala živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku poisteného a vyžaduje si jeho návrat, poisťovateľ uhradí poistenému alebo v prípade jeho úmrtia jeho blízkym osobám:
• nevyhnutné cestovné náklady spojené s predčasným návratom zo zájazdu do výšky 350 €/osoba, spolu max. 1.400 €
• nečerpané služby, ktoré sa vypočítajú ako základná cena služieb (t.j. cena za ubytovanie a stravu) za ten počet nocí, o ktoré sa vrátil poistený zo zájazdu skôr do výšky 700 € / osoba, spolu max. 2.800 €.

Vylúčenia z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb sú uvedené v časti G, ods. IV, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

10. poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
časť G, ods. V. VPPCPUZ/1116

Ak je poistený v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu hospitalizovaný v zahraničí dlhšie ako 10 dní nepretržite a jeho zdravotný stav neumožňuje prepravu späť do vlasti, uhradí poisťovateľ jeho blízkej osobe:
• náklady na cestu (do aj zo zahraničia) do výšky 500 €
• náklady na ubytovanie (max. 10 nocí) do výšky 350 €, max. 35 € / 1 noc.

Vylúčenia z poistenia nákladov na cestu blízkej osoby poisteného sú uvedené v časti G, ods. V, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

11. poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa
časť G, ods. VI. VPPCPUZ/1116

Ak je poistený vo veku do 15 rokov (dieťa) v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu hospitalizovaný v zahraničí a hospitalizácia trvá aj po termíne skončenia zájazdu alebo ak jeho zdravotný stav neumožňuje prepravu späť do vlasti, uhradí poisťovateľ:
• náklady na cestu jeho blízkej osoby do zahraničia do výšky 250 €
• náklady na cestu zo zahraničia dieťaťa a jeho blízkej osoby do výšky 500 €
• náklady na ubytovanie blízkej osoby (max. 10 nocí) do výšky 350 €, max. 35 € / 1 noc

Vylúčenia z poistenia v prípade choroby dieťaťa sú uvedené v časti G, ods. VI, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

12. poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla
časť G, ods. VII. VPPCPUZ/1116

Ak sa poistený a s ním spolucestujúce osoby, ak sú poistené, nemôžu vrátiť osobným motorovým vozidlom, ktorým spolu vycestovali do zahraničia, naspäť do vlasti v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo odcudzenia osobného motorového vozidla v zahraničí, poisťovateľ uhradí náklady za:
• nevyhnutné cestovné náklady na prepravu poisteného a týchto spolucestujúcich poistených osôb z miesta, kde nastala poistná udalosť do vlasti, a to až do výšky 250 € / osoba, spolu max. 1.500 €
alebo
• nevyhnutné náklady na náhradné ubytovanie poisteného a týchto spolucestujúcich poistených osôb v mieste, kde nastala poistná udalosť, a to počas trvania opravy osobného motorového vozidla, a to až do výšky 250 € / osoba, spolu max. 1.500 €

Vylúčenia z poistenia nákladov v prípade nepojazdného vozidla sú uvedené v časti G, ods. VII, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

13. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
časť G, ods. VIII. VPPCPUZ/1116

Poistenie kryje odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste do aj zo zahraničia do výšky 5 € / hodina, max. 50 € / osoba.

Vylúčenia z poistenia meškania hromadného dopravného prostriedku sú uvedené v časti A, čl. 10 VPPCPUZ/1116.

14. poistenie oneskoreného nástupu na zájazd
časť G, ods. IX. VPPCPUZ/1116

Ak poistný nastúpi na zájazd neskôr ako o 48 hodín a to z dôvodu jeho akútnej choroby, úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu alebo konania pohrebu blízkej osoby poisteného, alebo nepojazdnosti osobného motorového vozidla, ktorým mal cestovať na zájazd, alebo trestného činu tretej osoby, pri ktorom mu bol odcudzený jeho občiansky preukaz alebo cestovný pas, pričom k odcudzeniu došlo najskôr 48 dní pred dňom nástupu na zájazd, poisťovateľ uhradí poistenému nečerpané služby, ktoré sa vypočítajú ako základná cena služieb (t.j. cena za ubytovanie a stravu) za ten počet dní, o ktorý poistený neskôr nastúpil na zájazd do výšky 100 € / osoba, spolu max. 350 €.

Vylúčenia z poistenia oneskoreného nástupu na zájazd sú uvedené v časti G, ods. IX, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

15. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
časť H VPPCPUZ/1116

Z poistenia nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii má poistený právo na úhradu nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami miestne príslušnej záchrannej služby, pokiaľ došlo k poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky, pričom ak nastane smrť poisteného alebo sa poistený dostane do tiesňovej situácie Union poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady s výnimkou nákladov hradených z verejného zdravotného poistenia alebo nákladov hradených z poistenia liečebných nákladov v zahraničí za:
• vyhľadávanie osoby (pátranie),
• vyslobodzovanie osoby,
• prepravu z miesta zásahu do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
• prepravu telesných pozostatkov z miesta zásahu do miesta odvozu telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou.
Poistná suma je 20.000 €.

Vylúčenia z poistenia nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii sú uvedené v časti H čl. 5 VPPCPUZ/1116.

VI. Časová platnosť poistenia
1. Poistenie storna zájazdu začína nasledujúcim dňom po dni objednania zájazdu, za podmienky, že v deň objednania zájazdu bolo zároveň uhradené poistné a končí okamihom nástupu na zájazd. Podmienkou účinnosti poistenia je, že poistné bolo zaplatené najneskôr v deň prihlásenia sa na zájazd. V prípade, že poistenie storna zájazdu bolo dojednané neskôr ako v deň objednania zájazdu (uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu), poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie.

2. Ostatné druhy poistenia sú účinné od nástupu na zájazd až do ukončenia zájazdu.

Nástupom na zájazd sa rozumie:
a) pri doprave organizovanej cestovnou kanceláriou - príchod poisteného v deň určený cestovnou kanceláriou na spoločné zoradisko určené cestovnou kanceláriou,
b) pri individuálnej doprave - vycestovanie priamou cestou z miesta bydliska poisteného do miesta konania zájazdu podľa ponukového katalógu cestovnej kancelárie alebo jemu na roveň postaveného ponukového listu, ak bolo za toto obdobie zaplatené poistné.  

Ukončením zájazdu sa rozumie:
a) pri doprave organizovanej cestovnou kanceláriou - vystúpením z dopravného prostriedku, ktorým bola vykonaná organizovaná doprava zájazdu, v mieste určenom cestovnou kanceláriou ako výstupisko pre príslušného poisteného po ukončení zájazdu,
b) pri individuálnej doprave - pricestovanie priamou cestou z miesta konania zájazdu podľa ponukového katalógu resp. jemu na roveň postaveného ponukového listu do miesta bydliska poisteného.

3. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie batožiny, ak ide o poistnú udalosť podľa časti C, čl. 3, bod 1, 2, 4, 5 a 6 VPPCPUZ/1116, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie nevydarenej dovolenky, poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu, poistenie doprovodu, poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného, poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa, poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla, poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku a poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii sa vzťahujú len na udalosti, ktoré nastali v zahraničí.

4. Poistenie batožiny, ak ide o poistnú udalosť podľa časti C, čl. 3, bod 3 VPPCPUZ/1116, úrazové poistenie, poistenie storna zájazdu a poistenie oneskoreného nástupu na zájazd sa vzťahujú na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a/alebo v zahraničí.