NAJFOTO Z DOVOLENKY

Milí priatelia cestovnej kancelárie Ferrotour!najfoto

 

Ďakujeme za Váš záujem o súťaž „NAJFOTO DOVOLENKY“.

Výhercom súťaže sa stáva Martina Výrostková.

...

A cestovná kancelária udeľuje výhru na zákalde:

a) zohľadnením počtu „LIKE“ slovenského i zahraničného pôvodu (CK nemá technické možnosti triediť, resp. separovať pravé a nepravé „like“)

b) hlasovaním medzi zamestnancami CK, kde nie je preukázaný žiadny vzťah k súťažiacim.

 

 

 

Štatút súťaže „NAJFOTO Z DOVOLENKY“

 

Tento štatút súťaže „NAJFOTO Z DOVOLENKY“ (ďalej len „štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

 

I. Vyhlasovateľ súťaže

Cestovná kancelária FERROTOUR, a.s., so sídlom – Vstupný areál U.S.Steel, 044 54  Košice (ďalej len „Ferrotour“)

 

II. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 11.11.2016 od 12,00 hod. do 30.12.2016 o 24,00 hod.

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov.

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Ferrotour, a.s. , a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.

Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.

3. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku III., alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 3, čl. III je povinná uhradiť škodu spôsobenú Vyhlasovateľovi.

 

IV. Pravidlá súťaže

 

1. Priebeh súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III, a ktorí zaslali svoje fotografie z dovolenky mailom na ferrotour@ferrotour.sk alebo prostredníctvom správy cez sociálnu sieť Facebook – profil Ferrotour. Fotografie budú zverejnené prostredníctvom sociálnej siete Facebook, v albume fotografií s názvom NAJ FOTO Z DOVOLENKY, v profile Ferrotour.

Do súťaže budú akceptované a zverejnené iba fotografie, ktoré nijako neurážajú verejnosť a účastníkov súťaže.

Ak sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich, výhra prepadne v prospech Ferrotour, a.s.

 

2. Cena v súťaži

 

Fotografia s najvyšším počtom  LIKE : DOVOLENKA v Grécku – ostrov Korfu pre 2 osoby s odletom v júni 2017 s CK FERROTOUR.

Výhra v súťaži predstavuje zájazd pre dve osoby – 7x ubytovanie vrátane dopravy a príp. letiskových poplatkov vo vyššie uvedenej destinácii.

 

V zmysle zákona o Daniach z príjmov § 9 zákona č. 595/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov, sú prijaté ceny alebo výhry zo súťaží do 350 EUR oslobodené od dane z príjmov.

 

3. Výherca súťaže

Výhercom súťaže sa stane osoba, ktorej fotografia získa najviac hlasov formou LIKE prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

 

4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Výherca bude o svojej výhre informovaný po skončení súťaže, zo strany Ferrotour, a.s. prostredníctvom zaslania správy odosielateľovi súťažnej fotografie (mailom alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook) termíne do 6.1.2017.

 

5. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odovzdaná výhercovi zo strany Ferrotour, a.s., v prípade, že do 7 kalendárnych dní obdrží vyjadrenie od výhercu (mailom na ferrotour@ferrotour.sk alebo správou na sociálnej sieti Facebook – profil Ferrotour), že výhru prijíma a zašle svoj telefonický kontakt. O ďalšom postupe a spôsobe prevzatia výhry už bude výherca informovaný telefonicky, pracovníkom  CK Ferrotour.

V prípade, ak Ferrotour, a.s. v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie a zaslanie potrebných údajov, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. Náhradníkom sa stáva osoba s druhým najvyšším počtom LIKE prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Ak ani náhradník do 7 kalendárnych dní od odoslania oznámenia, vyjadrí nesúhlas s prevzatím výhry, alebo takýto súhlas resp. nesúhlas Ferrotour, a.s., neobdrží v stanovenej lehote, výhra prepadá v prospech Ferrotour, a.s.

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

Peňažná výhra v hodnote nad 350,00 € podlieha dani vyberanej zrážkou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

 

V. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Na následné vyhodnotenie a zverejnenie mena a priezviska výhercov zo strany Ferrotour, a.s., primeraným spôsobom, na sociálnej sieti Facebook je potrebný predchádzajúci výslovný písomný súhlas výhercu so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udelený v návratke, ktorá bude tvoriť prílohu oznámenia o výhre v súťaži. Výherca návratku vytlačí, podpíše, oskenuje a pošle späť na emailovú adresu Ferrotour, a.s ferrotour@ferrotour.sk. Neudelenie súhlasu s uverejnením mena a priezviska výhercu podľa tohto bodu nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi.

 

VI. Právo zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

 

1. Právo Ferrotour, a.s. zmeniť štatút alebo odvolať súťaž:

Ferrotour, a.s. má právo zmeniť štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.

2. Spôsob zmeny štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže:

Na účinnú zmenu štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Ferrotour, a.s. zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na facebookovej stránke - https://www.facebook.com/ferrotour/

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke https://www.facebook.com/ferrotour/

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.

3. V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, Ferrotour, a.s. vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v štatúte.

4. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

6. Štatút je k dispozícii na stránke www.ferrotour.sk

7. Ferrotour, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

 

V Košiciach, dňa 9.11.2016

FOTO SUTAZ