Veľká letná súťaž s Košice:dnes

Štatút súťaže “VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ”

  

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom “VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ” (ďalej len "Súťaž") je vydavateľ denníka košice:dnes, a súčasne zriaďovateľ a prevádzkovateľ webovej stránky www.kosicednes.sk a súčasne zriaďovateľ a prevádzkovateľ stránok košice:dnes na sociálnych sieťach (ďalej len "denník Usporiadateľa"): spoločnosť KRATKY GLOBAL:PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , Oddiel: Dr, Vložka číslo: 1402/V. KRATKY GLOBAL:PUBLISHING, družstvo je členom skupiny KRATKY GLOBAL: (ďalej len "Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len "Štatút").

 

II. Cieľ súťaže

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia denníka Usporiadateľa.

 

III. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v troch kolách.

Prvé kolo súťaže trvá od 6.7.2015 do 10.7.2015.

Druhé kolo súťaže trvá od 27.7.2015 do 31.7.2015.

Tretie kolo súťaže trvá od 17.8.2015 do 21.8.2015.

 

IV. Poskytovateľ výhry

Poskytovateľom výhier jednotlivých súťažných kôl je spoločnosť Ferrotour, a.s., sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, Košice, IČO: 31 650 511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 168/V (ďalej len  “Poskytovateľ“). Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za poskytnuté výhry.

 

V. Výhry

1.KOLO: Autobusový zájazd do Chorvátska, Depandance Laguna, Gradac, polpenzia, pre max. 3 členov rodiny, v termíne od 28.8. do 06.9.2015.  

 2.KOLO: Letecký zájazd do Grécka, Hotel Mimosa ***, Korfu, polpenzia, pre max. 3 členov rodiny, v termíne od 7.9. do 14.9.2015. 

 3.KOLO: Letecký zájazd do Turecka, Hotel Obastar****, Alanya, ultra all inclusive, max.pre 4 členov rodiny, v termíne od 6.9. do 13.9.2015 alebo od 13.9. do 20.9.2015. 

 

VI. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať a pre účely tohto Štatútu sa rozumie osoba, ktorá:

 • má viac ako 18 rokov,
 • splní všetky podmienky účasti v súťaži podľa bodu V. Podmienky súťaže tohto Štatútu,
 • nie je zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s Usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

 

VII. Podmienky súťaže

 1. Počas troch súťažných týždňov podľa  článku III. tohto Štatútu, bude v denníku Usporiadateľa uverejnená      každý deň iná súťažná otázka.
 2. Podmienkou zaradenia do súťaže je zodpovedanie všetkých súťažných otázok na facebooku košice:dnes formou    správy alebo komentára k súťažnému príspevku alebo doručenie odpovede na súťažné otázky spolu s kontaktnými údajmi na adresu: košice:dnes, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice.
 3. Výherca bude vyžrebovaný elektronicky funkciou náhodného výberu v réžii Usporiadateľa pod dohľadom      2-člennej komisie zloženej z dvoch zástupcov vedenia košice:dnes.
 4. Výherca bude kontaktovaný v termínoch žrebovania priamo na ním dodaný telefonický/e-mailový kontakt.
 5. Výhru si výherca uplatní osobne u Poskytovateľa v cestovnej kancelárii Ferrotour a.s. v pobočke na Hlavnej 71 v Košiciach alebo emailom  na ferrotour@ferrotour.sk najneskôr v termínoch nahlásenia výhercu v jednotlivých kolách súťaže podľa tabuľky:

 

Termín žrebovania

Termín nahlásenia   výhercu

Termín uplatnenia   výhry výhercom v CK Ferrotour

Termín zájazdu

1.kolo

10.7.2015

13.7.2015

31.7.2015

28.8.   – 6.9.2015

2.Kolo

31.7.2015

3.8.2015

15.8.2015

7.9.   – 14.9.2015

3.Kolo

21.8.2015

24.8.2015

31.8.2015

6.9.   – 13.9. resp. 13.9. – 20.9.2015

 

 1. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú      podmienku podľa tohto Štatútu, zaniká mu nárok na nadobudnutie výhry. Ak sa výherca neprihlási a neuplatní si čerpanie výhry do určeného termínu, stráca nárok na nadobudnutie výhry.
 2. Výhra je neprenosná a zájazd sa musí realizovať v daných termínoch a v daných hoteloch.
 3. Výhru nie je možné vymeniť ani preplatiť.
 4. Výherca pri preberaní výhry svojim podpisom na Preberacom protokole potvrdí, že súhlasí s podmienkami      súťaže a čerpania výhry.

 

VIII. Osobné údaje

Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a kontaktné údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Účastník v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 

IX. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže.  Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou peňažnej kompenzácie.

Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmto Štatútom.